Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Xây dựng ứng dụng home security sử dụng openCV trên kit friendlyarm mini2440

– Sử dụng kit mini2440 ,ARM9 của FriendlyARM

– Xử lý ảnh từ camera để nhận dạng khuôn mặt dựa trên bộ thư viện openCV.

– Lập trình trên nền tảng Qt.

– Xử lý cơ sở dữ liệu với SQL

Video Demo :

Leave a comment

No comments yet.

Leave a Comment