Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Raspberry Car Wifi Control and Camera Streamming Via Android Phone

Nội dung được sử dụng trong project này :

– Kỹ thuật streamming video từ raspberry pi qua mạng

– Phương pháp điều khiển động cớ servo và động cơ  DC

– Kỹ thuật lập trình mạng trên Linux

– Kỹ thuật lập trình android

……

Jpeg

Jpeg

                       

Leave a comment

No comments yet.

Leave a Comment