Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Hướng dẫn lập trình Timer với STM32

I. Giới thiệu cơ bản về Timer trong STM32

– Timer trong STM32 có rt nhiu chc năng chng hn như b đếm counter, PWM, input capture ngoài ra còn mt s chc năng đt bit đ điu khin đng cơ như encoder, hall sensors.
– Timer là bộ định thời có thể sử dụng để tạo ra thời gian cơ bản dựa trên các thông số: clock, prescaler, autoreload, repetition counter. Timer của STM32 là timer 16 bits có thể tạo ra các sự kiện trong khoảng thời gian từ nano giây tới vài phút gọi là UEV(update event).

 • Các thành phần cơ bản của một timer bao gồm:

TIM_CLK: clock cung cấp cho timer.

PSC (prescaler): là thanh ghi 16bits làm bộ chia cho timer, có thể chia từ 1 tới 65535

ARR (auto-reload register): là giá trị đếm của timer (16bits hoặc 32bits).

RCR (repetition counter register): giá trị đếm lặp lại 16bits.

Giá trị UEV được tính theo công thức sau:

                  UEV = TIM_CLK/((PSC + 1)*(ARR + 1)*(RCR + 1))

Ví dụ: TIM_CLK = 72MHz, PSC = 1, ARR = 65535, RCR = 0.

UEV = 72000000/((1 + 1)*(65535 + 1)*(1)) = 549.3 Hz

           Với giá trị ARR (auto-reload) được cung cấp thì bộ định thời (timer) thực hiện các chế độ đếm khác nhau: đếm lên, đếm xuống hoặc kết hợp cả 2. Khi thực hiện đếm lên thì giá trị bộ đếm bắt đầu từ 0 và đếm tới giá trị ARR-1 thì báo tràn. Khi thực hiện đếm xuống thì bộ đếm bắt đầu từ giá trị ARR đếm xuống 1 thì báo tràn.

 • Các chế độ hoạt động của Timer:

– Input capture
– Output compare
– PWM generation (Edge- and Center-aligned modes)
– One-pulse mode output

II.  Định nghĩa struct cấu hình cho timer cơ bản:

 

typedef struct
{
 uint16_t TIM_Prescaler;     /*!< Specifies the prescaler value used to divide the TIM clock.
                    This parameter can be a number between 0x0000 and 0xFFFF */

 uint16_t TIM_CounterMode;    /*!< Specifies the counter mode.
                    This parameter can be a value of @ref TIM_Counter_Mode */

 uint32_t TIM_Period;      /*!< Specifies the period value to be loaded into the active
                    Auto-Reload Register at the next update event.
                    This parameter must be a number between 0x0000 and 0xFFFF. */ 

 uint16_t TIM_ClockDivision;   /*!< Specifies the clock division.
                   This parameter can be a value of @ref TIM_Clock_Division_CKD */

 uint8_t TIM_RepetitionCounter; /*!< Specifies the repetition counter value. Each time the RCR downcounter
                    reaches zero, an update event is generated and counting restarts
                    from the RCR value (N).
                    This means in PWM mode that (N+1) corresponds to:
                     - the number of PWM periods in edge-aligned mode
                     - the number of half PWM period in center-aligned mode
                    This parameter must be a number between 0x00 and 0xFF. 
                    @note This parameter is valid only for TIM1 and TIM8. */
} TIM_TimeBaseInitTypeDef; 

* Phân tích cấu trúc :

– TIM_Prescaler  :   Tham s TIM_Prescaler hiu đơn gin như mt b chia tn s.

Ví dụ STM32F4 Tn s cao nht mà clock timer 4 đt đưc là 84Mhz sau khi qua b chia này s ra tn s clock timer(Fc_timer). Và ví dụ chọn Fc_timer = 1Mhz <=> Fc_timer = 84000000/84. Và TIM_Prescaler có công thc là: ((SystemCoreClock/2)/1000000)-1 = 83 , do h đếm bt đu t 0 ch không phi là 1 như chúng ta vn hay dùng đ đếm s, bt đu đếm t 0 -> 83 s là 84 giá tr.

                             TIM_Prescaler = ((SystemCoreClock/n)/Fc_timer)-1

* Notes : Tùy vào timer nào mà chỉ số chia n sẽ khác nhau. Ví dụ trong stm32f4 gồm có những timer và hệ số chia khác nhau như hình bên dưới :

timer_div

– TIM_CounterMode : Thiết lập mode cho timer là đếm lên hay đếm xuống. Nếu chọn mode đếm tăng có nghĩa là mi xung nhp timer, b đếm counter s t tăng lên mt giá tr theo chiu dương cho đến khi nào bng giá tr period s đếm li t đu, ngưi ta thưng gi trưng hp này là tràn b đếm.
– TIM_Period : Period có nghĩa là chu k ca timer (không phi là chu k ca 1 xung clock timer). Ví dụ mt chu k gm 1000 xung clock mà mi xung clock = 1us ta s đưc period là 1ms. Tôi tr đi cho 1 là vì h đếm bt đu t 0 như đã gii thích bên trên..

 • Notes : Khi cấu hình sử dụng timer ta cần quan tâm đến 3 yếu tố chính đó là :

+ Đếm với xung clock timer là bao nhiêu (Fc_timer – xác định qua TIM_Prescaler).

+ Đếm lên hay đếm xuống (TIM_CounterMode).

+ Đếm đến bao nhiêu (TIM_Period).

 III. Ví dụ :

1. Ví dụ cấu hình cho timer 3 trong stm32f1 tạo interrupt với 100ms
* Phân tích :  ( lưu ý 1 giây = 1ms x 1000)
– Tần số cao nhất mà timer 3 trong stm32f1 đạt được là 72Mhz.
– Yêu cầu cần timer 3 tạo interrupt mỗi 100ms.
– Giả sử cần counter của timer đếm 100 lần để được 100ms và phát interrupt thì ta có :
– > Tần sô Fc_timer3 = (100ms x 100 clock) x 10 = 10.000 clock/ 1 giây (10Khz).
Kết quả :  

+ TIM_Prescaler = (72000000/10.000 – 1); //Fc_timer là 10khz

+ TIM_Period = 100 lần – 1 =  99

– Giả sử cần counter timer đếm 1000 lần để được 100ms và phát interrupt thì tương tự :
->Tần số Fc_timer3 = (100ms x 1000 clock) x 10 = 100.000 clock/ 1 giây (100Khz)
Kết quả :  

+ TIM_Prescaler = (72000000/100.000 – 1); //Fc_timer là 100khz

+ TIM_Period  = 1000 lần – 1 = 999

//Cấu hình các thông số cho timer3 với trường hợp period = 99:

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 99; // delay 10ms

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (72000000/10000 – 1); //10khz

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;

TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);

Trong ví dụ này, chọn Fc_timer3 = 10000 (10khz) nghĩa là :

-> Tần số timer 10.000 xung / 1 giây <-> 10 xung/ 1ms
-> Tần số cho 10ms là : 100xung/10ms

2. Ví dụ cấu hình cho timer 4 trong stm32f4 tạo interrupt với mỗi 1ms

* Phân tích :
– Tần số cao nhất mà  mà timer 4 trong stm32f4 đạt được là 84Mhz
– Yêu cầu cần timer 4 tạo interrupt mỗi 1ms.
– Giả sử cần counter của timer đếm 100 lần để được 1ms và phát interrupt thì ta có :
– >Tần sô Fc_timer4 = (1ms x 100 clock) x 1000 = 100.000 clock/ 1 giây (100Khz).
Kết quả :  

+ TIM_Prescaler = (84000000/100.000 – 1); //Fc_timer là 100khz

+ TIM_Period = 100 lần – 1 =  99

– Giả sử cần counter timer đếm 1000 lần để được 1ms và phát interrupt thì tương tự :
-> Tần số Fc_timer4 = (1ms x 1000 clock) x 1000 = 1000.000 clock/ 1 giây (1Mhz)
Kết quả :  

+ TIM_Prescaler = (72000000/1000.000 – 1); //Fc_timer là 1Mhz

+ TIM_Period = 1000 lần – 1 =  999 ;

//Cấu hình các thông số cho timer4 với trường hợp period = 999:

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = ((SystemCoreClock/2)/1000000)-1;    // f = 1Mhz
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000 – 1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);

* Trường hợp timer 4 trong stm32f4, period = 999
– Yêu cầu đếm 1000 xung để được interrupt 1ms thì 1 xung sẽ tương ứng với 1us
– Hệ số chia TIM_Prescaler = 1.000.000 trong khi xung hệ thống cấp là 84.000.000 do đó mỗi xung của clock timer sẽ bằng 84 xung của system clock.

Leave a comment

No comments yet.

Leave a Comment