Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Hướng dẫn connect SIGNAL – SLOT trên 2 class khác nhau

Hướng dẫn kết nối SIGNAL – SLOT trên 2 class

–          Yêu cầu:

+ Tạo một project có một button LOGIN và một Text Edit

+ Khi hhấn nút LOGIN thì sẽ hiện lên một form yêu cầu nhập User name và password

+ Ta đặt giá trị mặc định user name trong chương trình là “qtuser” và pass là “12345”

+ Nếu nhập đúng thì sẽ hiện chữ “Login Success” lên Text Edit trên main, nếu sai thì hiện chữ “Login Fail”

–          Tạo 1 Project như trong hình, các bước tạo mình đã hướng dẫn ở phần trước

43

–          Quay lại màn hình viết code, ta tiến hành tạo thêm một class mới bằng cách Click chuột phải vào Project à Add New…

44

–          Giao diện hiện ra như hình

45

–          Tiếp tục làm theo các bước như trong hình

46

47

48

–          Form userlogin.ui vừa tạo được

49

–          Tiến hành thiết kế giao diện như hình

50

–          Quay lại giao diện viết code và tiến hành code

51

–          Ta truy cập vô file mainwindow.ui để tạo sự kiện click cho button

52

–          Ta viết code để hiện form userlogin.ui khi ấn nút OK

53

–          Tiến hành chạy thử, khi ấn nut OK ta có giao diện như hình

54

–          Tiếp theo ta code cho class userlogin, truy cập vào file userlogin.ui và thực hiện như hình

55

56

–          Tiếp theo ta code trong file userlogin.cpp

57

–          Thêm hàm setText cho file mainwindow

58

–          Code hàm setText cho hai hàm vừa mới tạo ta

59

–          Tiến hành connect giữa hai class

60

–          Tiến hành chạy chương trình

61

62

 

Leave a comment

No comments yet.

Leave a Comment