Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Hướng dẫn build và run mjpg-streamer trên kit raspberry pi để streamming camera

Hướng dẫn build và run MJPG-Streamer trên kit raspberry để stream camera

1. Cài đặt một số thư viện mjpg-streamer cần sử dụng :

sudo apt-get install libv4l-dev libjpeg8-dev subversion imagemagick

2. Sửa lỗi thiếu thư viện videodev.h :

Để mjpg-stream build không bị lỗi thiếu thư viện, bạn cần tạo symbolic link videodev.h từ file videodev2.h trong đường dẫn /usr/include/linux/videodev2.h

sudo ln -s /usr/include/linux/videodev2.h /usr/include/linux/videodev.h

3. Download source mjpg-streamer từ sourceforge.net :

wget http://sourceforge.net/code-snapshots/svn/m/mj/mjpg-streamer/code/mjpg-streamer-code-182.zip

Giải nén : unzip mjpg-streamer-code-182.zip

4. Build mjpeg-streamer

$ cd mjpg-streamer-code-182/mjpg-streamer
$ make mjpg_streamer input_file.so output_http.so

5. Cài đặt mjpg-streamer

$ sudo cp mjpg_streamer /usr/local/bin
$ sudo cp output_http.so input_file.so /usr/local/lib/
$ sudo cp -R www /usr/local/www

6. Test :

mjpg_streamer -i “/usr/lib/input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640×480 -q 95 -f 4 -l auto” -o “/usr/lib/output_http.so -p 8080 -w /usr/local/www”

Giải thích các thông số để bạn có thể tùy chỉnh theo ý muốn :

– mjpg streamer sử dụng port 8080

– Độ phân giải yêu cầu là 640×840 có thể giảm xuống 320×240 để tốc độ nhanh hơn

– Chất lượng hình ảnh là 95% và số frame truyền mỗi giây là 4 frame

Nếu muốn đặt mật khẩu để bảo vệ thì bạn có thể tham khảo command sau :

mjpg_streamer -i “/usr/lib/input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640×480 -q 95 -f 4 -l auto” -o “/usr/lib/output_http.so -p 8080 -w /usr/local/www -c user:id”

 

* Kết quả :

Jpeg

Leave a comment

No comments yet.

Leave a Comment