Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Chương trình Hello Word

  1. Chương trình Hello Word
  2. Yêu cầu: Tạo chương trình có một nút nhấn và một Text Edit. Khi nhấn nút thì Text Edit hiện chữ “Hello Word!”
  3. Kiến thức cần nắm

–          Cách tạo một Project

–          Cách dùng Text Edit, Button

  1. Các bước thực hiện

–          Khởi động QT

–          Ta chọn File à New File or Project… ta có giao diện như hình

 12

 

13

14

 

15

 16

–          Giao diện chương trình tạo ra

17

–          Click đúp chuột vào file mainwindow.ui để chuyển sang giao diện thiết kế

18

 

19

20

–          Click chuột phải vào Button –> Go to slot…

21

–          Ta có giao diện như hình

22

–          Trong file mainwindow.h tự sinh ra một hàm void on_helloWordButton_clicked();

 23

–          File mainwindow.h là nơi để chúng ta khai báo các hàm sẽ sử dụng

–          Và trong file mainwindow.cpp cũng xuất hiện một hàm bắt sự kiện Click của Button

24

–          File mainwindow.cpp là nơi để chúng ta viết code cho các hàm

–          Ta thêm vào hàm void on_helloWordButton_clicked(); dòng lệnh

 25

+ Ui(user interface) lấy Object name từ giao diện mà ta thiết kế

+ helloWordText là Object name là lúc nãy ta đặt tên cho Text Edit

+ setText(); là hàm trong Text Edit

–          Tiến hành chạy chương trình

26

–          Giao diện chương trình

27

–          Khi click button Hello Word

28

Leave a comment

No comments yet.

Leave a Comment