Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Cài đặt và cấu hình môi trường phát triển Qt trên kit mini2440

Đây là cách cài đặt môi trường phát triển Qt trên kit mini2440 theo mình nghĩ là nhanh nhất, giúp ích cho các bạn beginner. Từng bước thực hiện như sau :

Đầu tiên bạn phải tắt Qtopia tự khởi động trên kit bằng cách sửa file /etc/init.d/rcS comment dòng /bin/qtopia như sau :

#/bin/qtopia &
echo ” ” > /dev/tty1
echo “Starting Qtopia, please waiting…” > /dev/tty1
/usr/sbin/sshd

Sau đó save và khởi động lại kit , tiếp theo bắt đầu cấu hình :

 

  1. [root@FriendlyARM /]# mkdir /usr/local/Qt
  2. [root@FriendlyARM /]# cp -r /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/lib/ /usr/local/Qt/
  3. Chép chương trình Qt example có sẵn trên kit vào thư mục /home để test :

[root@FriendlyARM /]# cp /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/examples/painting/concentriccircles/concentriccircles /home/

root@FriendlyARM /]# chmod +x /home/concentriccircles 

      4. Sau khi đã có chương trình mẫu, ta sẽ tạo 1 file script để khởi tạo môi trường và thực thi chương trình như sau :

[root@FriendlyARM /]# vi /home/myapp.sh

TH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin
PS1='[\u@\h \W]\$ '
export PATH
alias ll='ls -l'
alias la='ll -a'
export PS1='\u@\h \w$ '
export PS2='> '
export PS3='? '
export PS4='[$LINENO]+'
export GST_PLUGIN_PATH=/usr/lib/fsl_mm_linux/lib/gstreamer-0.10
export TSLIB_ROOT=/usr/local
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0
export TSLIB_PLUGINDIR=$TSLIB_ROOT/lib/ts
export TSLIB_CONFFILE=$TSLIB_ROOT/etc/ts.conf
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export QWS_MOUSE_PROTO=Tslib:/dev/input/event0
export QWS_DISPLAY=LinuxFb:/dev/fb0
export set QT_QWS_FONTDIR=/usr/local/Qt/lib/fonts
export QT_PLUGIN_PATH=/usr/local/Qt/plugins:/usr/local/Qt/plugins/imageformats
export LD_LIBRARY_PATH=$TSLIB_ROOT/lib:/usr/lib:/usr/local/Qt/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export HOME=/root
cd /home
./concentriccircles -qws
hotplug

5. Set quyền thực thi cho script này :  [root@FriendlyARM /]# chmod +x /home/myapp.sh

6. Xong, giờ bạn test thử chương trình và quan sát kết quả, nhớ kiểm tra xem touch screen cảm ứng được không nhé :  [root@FriendlyARM /]# /home/myapp.sh

Như vậy môi trường phát triển Qt trên kit mini2440 mình đã giới thiệu xong, phần build môi trường trên desktop các bạn có thể tham khảo thêm bên ngoài, nếu có gì thắc mắc có thể comment mình sẽ giải quyết giúp. bye bye 🙂

Leave a comment

One Response to “Cài đặt và cấu hình môi trường phát triển Qt trên kit mini2440”

  1. Pham Van Dong
    June 12, 2016 at 12:27 pm #

    sdafasdfdasf

Leave a Comment