Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Hướng dẫn sử dụng Layout trong Qt dùng Qt designer

Trong hướng dẫn này, các bạn sẽ học cách sử dụng các Layouts trong QT. Chúng ta sẽ sử dụng designer thay vì code bằng tay.

Tạo 1 project mới :

File->New File or Project…

Applications->Qt Gui Application->Choose…

Chúng ta sẽ làm việc với QDialog.

Sau khi đặt Label, TextEdit, Spacer, and 2 PushButtons, chúng ta sử dụng Horizontal Layout ( tức layout theo chiều ngang) để sắp xếp các widgets bên dưới (bottom) của dialog.

Sau đó chúng ta cần sắp xếp các widgets còn lại là Label và TextEdit theo chiều dọc . Để làm được vấn đề này mình sẽ sử dụng Vertical Layout.

Run the code:

Chú ý rằng chúng ta có thể set các layout này trực tiếp bằng code.

Leave a comment

No comments yet.

Leave a Comment